תנאים ותקנון שישי בלופט 27+
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון החברים שישי בלופט 27+ (להלן "המועדון"). שישי בלופט 27+ שומר לעצמו את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות, תנאי ההצטרפות אליו ו/או החברות בו וכן את ההטבות/מבצעים אשר ניתנים במסגרתו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם המועדון ו/או החברות בו ו/או ההטבות במסגרתו וכיוצ"ב, יגבר הקבוע בתקנון זה.

הצטרפות וחברות במועדון:
חבר מועדון הינו גבר מגיל 27 ומעלה, אישה מגיל 25 ומעלה אשר הגיש/ה בקשה לאישור הרשמה לחברות במועדון , מילא/ה טופס הצטרפות למועדון ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה (להלן: "חבר מועדון"). חבר מועדון יקבל אישור במייל אישור ואינו ניתן להעברה. שישי בלופט 27+ שומר לעצמו את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר מועדון או לחדש את רישומו, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות למועדון, באתר האינטרנט של החברה או בעמדות ייעודיות שיוצבו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. טופס ההצטרפות למועדון כולל את הפרטים להלן: שם מלא, מין, תאריך לידה, מס' נייד, פרופיל פייסבוק, כתובת דוא"ל, הסכמה בנוגע לקבלת דיוור מטעם המועדון, באמצעים שונים: לרבות, אך לא רק, בדואר אלקטרוני, מיסרונים, תאריך וחתימה. כמו כן, בהצטרפות למועדון מסכים חבר המועדון להיכלל במאגר המידע של שישי בלופט 27+. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה על חבר המועדון, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים מדויקים, ועל כן לא תשמע טענה בעניין אי קבלת הטבות/מבצעי מועדון, פועל יוצא של טעות במילוי הפרטים כאמור. חבר המועדון נדרש, אפוא, לוודא, כי הנתונים שמסר הינם תקינים ומלאים, וכן נדרש לעדכן את החברה על כל שינוי בפרטיו. אישור חברות במועדון ישלח במייל של חבר המועדון, כפי שמופיעה בטופס ההצטרפות למועדון. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר מועדון כמפורט לעיל, יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה, ולא יעשה בהם שימוש, למעט ליצירת קשר עם חברי המועדון, שליחת דיוור לחברי המועדון וניהול ותפעול המועדון. למען הסר ספקות, יודגש כי חתימת חבר מועדון על טופס הצטרפות למועדון, במסגרתו נותן חבר המועדון הסכמתו לקבלת דיוור, תהווה הסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. כמו כן, יודגש כי כל מידע אודות חבר המועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון יחשב לקניינה של החברה, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. חבר מועדון רשאי, בכל עת, לבקש את הסרתו מחברות במועדון באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת loft124tiptipad@gmail.com ו/או בבקשה בהודעה בדף הפייסבוק של loft 124. שישי בלופט 27+ שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות ו/או החברות במועדון ללא התראה מראש או הודעה מוקדמת.

נהלי חברות במועדון:
אישור החברות במועדון הינו אישי, לא ניתן להעברה או להסבה, ומוגבל במספר המשתתפים.. שישי בלופט 27+ רשאי לבטל חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או החוק. בוטלה חברותו של חבר המועדון כאמור. מידע ופרטים: למידע ופרטים נוספים ניתן יהיה לקבל באמצעות דואר אלקטרוני: loft124tiptipad@gmail.com עותק מתקנון זה יינתן עם דרישה וללא תמורה, במשרדי החברה בכתובתה לעיל, בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.

שונות:
עם ההצטרפות למועדון, מקבל על עצמו חבר המועדון את תקנון המועדון המפורט כאן והמחייב בין הצדדים. חבר מועדון מצהיר בזה, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שאינם בשליטתה של שישי בלופט 27+, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או תרופה. שישי בלופט 27+ שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב התקנון בנוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי החברה. תקנון זה, וכל עילה משפטיות הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו. מטעמי נוחות בלבד, כתוב התקנון בחלקו בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו גם בלשון נקבה.